Rettshjelpsfondet - for pasienters rettssikkerhet

(Du må akseptere Markedsførings-cookies for å se prosjektvideoen)

Rettshjelpsfondet - for pasienters rettssikkerhet

Fondet dekker alle utgifter pasienten får med en prinsipielt viktig rettssak. Slik kan en pasient hjelpe mange andre med å nå fram i systemet.

Innsamlet kr 37 971
7 %

Direkte samlet inn til Stiftelsen

Folket

Målbeløp kr 500 000
Speedometer Fleksibelt målbeløp
Givere 45
Dager igjen

Prosjektet ble avsluttet 29.12.2020.

Stiftelsen Rettshjelpsfondet er en nyetablert allmennyttig stiftelse. Rettshjelpsfondet har som formål å støtte pasienter med tilskudd til å dekke alle utgifter med en sak i rettssystemet. Gjennom dette er det håp om at de som har en prinsipielt viktig sak, men som mangler finansiering, kan hjelpe både seg selv og andre gjennom å føre saken i rettssystemet. ME-foreldrene og Norges Fibromyalgi Forbund er blant pasientorganisasjonene som har et samarbeid med stiftelsen.


Pasienter har mange utfordringer i systemet, både med å bli trodd, å få aksept av sykdommen eller skaden sin og å vinne fram mot stadige innstramminger og praksisendringer. Ikke sjelden må man til Trygderetten eller domstolene for å vinne en sak mot NAV eller Pasientskadenemnda. Advokater melder om at NAV gjennom de siste 10-15 årene har tatt mindre og mindre hensyn til å treffe riktige vedtak, og at fokuset heller ligger på å produsere mange vedtak og å stramme inn praksis. Kampen mot NAV er blitt tyngre og mer ressurskrevende, og NAV har et større fokus på å gi avslag så ofte som mulig.


Det er mange aktuelle problemstillinger som kan avklares i høyere instanser, og som derved kan bidra til at praksis endres til fordel for flere enn den pasienten det gjelder. Slike prinsipielle spørsmål kan gjelde ung ufør-tillegg for ME-pasienter, uføretrygd for fibromyalgipasienter, yrkesskadedekning for PTSD-pasienter og godkjenning av vaksineskader som pasientskade – for å nevne noe. Her går debatter i medisinsk forskning parallelt med både debatter og misforståelser i forvaltningen og domstolene.


Altfor ofte blir manglende medisinsk kunnskap i forvaltningen en årsak til at reell sykdom ikke gir reelle rettigheter, men dette kan også skyldes juridiske feil i koblingen mellom rettsregler og medisinske fakta. Den juridiske arenaen trenger ikke bare medisinsk konsensus, men også avklaringer av hvilke juridiske prinsipper som skal gjelde for å behandle bestemte kravtyper for en gitt pasientgruppe. Nøkkelen til endring av systemet ligger derfor ikke bare i forskningen, men også i rettssalen.


Utviklingen har sakte men sikkert gått i retning av at stadig flere – og nå de aller fleste – står uten mulighet til å ta økonomisk risiko i en sak mot NAV eller Pasientskadenemnda. Ordningen for fri rettshjelp er stadig blitt dårligere, både ved at inntektsgrensen ikke er oppjustert på mange år, slik at flere faller utenfor ordningen, og ved at stadig flere kvalifiserte advokater vegrer seg mot å arbeide for de underregulerte timesatsene som gjelder. Hvis man skal betale for advokathjelp, innebærer det en risiko for at den økonomiske situasjonen bare blir verre dersom saken tapes.


NAV har gjennom de siste 2-3 årene også strammet inn sin praksis for å dekke sakskostnader hvis man vinner. Trygderetten har lenge hatt en streng praksis for hvor mange timer som dekkes. Både i trygdesaker og pasientskadesaker har domstolene tilkjent staten store beløp i sakskostnader fra pasienten hvis vedkommende har tapt saken, men har også begrenset dekningen av pasientens advokatutgifter hvis vedkommende har vunnet. Begge deler innebærer en stor økonomisk risiko for pasienter som har behov for en rettslig avklaring.


Rettshjelpsfondet er etablert for å gjøre det mulig for pasienter å ta opp kampen for egne rettigheter. Dette skjer ved at pasienten får en garanti for hele risikoen med saken. Gjennom dette vil dommer og kjennelser i enkeltsaker kunne føre til at praksis endres til fordel for mange andre pasienter. Ditt bidrag til Rettshjelpsfondet vil derfor ikke bare være en gave til dem som får finansiering til en sak på denne måten, men et bidrag til at et system som altfor sjelden er på pasientenes side, kan endres ovenfra.


Rettssaker kan koste flere hundre tusen kroner hvis de tapes. For at fondet skal kunne gi reelle garantier i mer enn et fåtall saker, må vi ha et romslig innsamlingsmål. Ambisjonen er derfor å samle inn kr 3.500.000,- som et startfond, og fondets styre vil løpende vurdere behovet for ytterligere finansiering. Målet er å være en solid og langsiktig støttespiller for pasientene og deres organisasjoner, med evne til å opprettholde innsats over tid og få til reelle endringer av systemet.

Loading Laster inn...

Takk til bidragsyterne:

Du må logge inn for å legge til kommentarer.

tid

Navn

Kommentar

Rapporter 3

500000 kr
Fondet får mulighet til å finansiere den første saken.

7%


900000 kr
Fondet får mulighet til å finansiere inntil to saker - en vanlig og en mindre sak.
1400000 kr
Fondet får mulighet til å finansiere to ordinære saker.
2000000 kr
Fondet kan finansiere mer enn én sakstype.
2500000 kr
Fondet kan finansiere flere saker på samme område.
3000000 kr
Fondet kan finansiere flere saker på ett område, og i tillegg en sak på et annet område.
3500000 kr
Fondet kan finansiere flere saker på flere områder.
4000000 kr
Fondet er satt i stand til å opptre som en solid aktør for rettshjelp til pasienter.

Belønninger


Et prosjekt av Stiftelsen Rettshjelpsfondet, publisert 07.11.2020. Prosjektet tilhører kategorien Veldedighet.